هیچ عکسی گذاشته نشده است. (درخواست تصویر)
ارسال شده توسط : m.fakhr81@yahoo.com
تلفن: 09358547794
پرسش از آگهی دهنده
پرسش
نام
پست الکترونیک
پرسش خصوصی
ارسال ارسال شد

دفترچه سوالات دکتری سراسری سال های 90 و 91
برای دریافت به سایت www.banksoallat.com مراجعه نمایید

ایمیل:m.fakhr81@yahoo.com
mory1360@gmail.com

برای دریافت و مشاهده لیست رشته های موجود به سایت www.banksoallat.com مراجعه نمایید. همه رشته ها موجود است

نمونه سوالات دکتری سراسری نیمه متمرکز - مجموعه زبان انگلیسی(عمومی کلیه رشته ها-رایگان)
نمونه سوالات دکتری سراسری نیمه متمرکز - استعداد تحصیلی- گروه تربیت بدنی
نمونه سوالات دکتری سراسری نیمه متمرکز - استعداد تحصیلی- گروه زبان
نمونه سوالات دکتری سراسری نیمه متمرکز - استعداد تحصیلی- گروه علوم انسانی
نمونه سوالات دکتری سراسری نیمه متمرکز - استعداد تحصیلی - گروه علوم پزشکی
نمونه سوالات دکتری سراسری نیمه متمرکز - استعداد تحصیلی- گروه کشاورزی و منابع طبیعی
نمونه سوالات دکتری سراسری نیمه متمرکز - استعداد تحصیلی- گروه هنر
نمونه سوالات دکتری سراسری نیمه متمرکز - استعداد تحصیلی - گروه دامپزشکی
نمونه سوالات دکتری سراسری نیمه متمرکز - استعداد تحصیلی - گروه علوم پایه
نمونه سوالات دکتری سراسری نیمه متمرکز - استعداد تحصیلی - گروه فنی مهندسی
نمونه سوالات دکتری سراسری نیمه متمرکز - 3901- مجموعه علوم جغرافیایی
نمونه سوالات دکتری سراسری نیمه متمرکز - 2101-جغرافیای سیاسی
نمونه سوالات دکتری سراسری نیمه متمرکز - 2102-برنامه ریزی شهری
نمونه سوالات دکتری سراسری نیمه متمرکز - 2103-برنامه ریزی روستای
نمونه سوالات دکتری سراسری نیمه متمرکز - 2104-جغرافیا طبیعی با گرایش ژئومورفولوژی
نمونه سوالات دکتری سراسری نیمه متمرکز - 2105-جغرافیای طبیعی گرایش اقلیم شناسی
نمونه سوالات دکتری سراسری نیمه متمرکز - 2106- مجموعه علوم اقتصادی
نمونه سوالات دکتری سراسری نیمه متمرکز - 2106- مجموعه الهیات و معارف اسلامی
نمونه سوالات دکتری سراسری نیمه متمرکز - 2107-تاریخ اسلام
نمونه سوالات دکتری سراسری نیمه متمرکز - 3902- مجموعه علوم تربیتی
نمونه سوالات دکتری سراسری نیمه متمرکز - 2108-مجموعه تاریخ ایران اسلامی
نمونه سوالات دکتری سراسری نیمه متمرکز - 2109-تاریخ ایران پیش از اسلام
نمونه سوالات دکتری سراسری نیمه متمرکز - 2110- مجموعه علوم اجتماعی
نمونه سوالات دکتری سراسری نیمه متمرکز - 3904- مجموعه حقوق
نمونه سوالات دکتری سراسری نیمه متمرکز - 2111-علوم اجتماعی-جمعیت شناسی
نمونه سوالات دکتری سراسری نیمه متمرکز - 2112-مددکاری اجتماعی
نمونه سوالات دکتری سراسری نیمه متمرکز - 2113-حقوق عمومی
نمونه سوالات دکتری سراسری نیمه متمرکز - 3906- مجموعه مدیریت
نمونه سوالات دکتری سراسری نیمه متمرکز - 2114-حقوق جزا
نمونه سوالات دکتری سراسری نیمه متمرکز - 2115-حقوق بین الملل
نمونه سوالات دکتری سراسری نیمه متمرکز - 2116-حقوق خصوصی
نمونه سوالات دکتری سراسری نیمه متمرکز - 2117مجموعه علوم سیاسی
نمونه سوالات دکتری سراسری نیمه متمرکز - 3904- علوم ارتباطات، فرهنگ و ارتباطات، ارتباطات
نمونه سوالات دکتری سراسری نیمه متمرکز - 3902- محیط زیست - برنامه ریزی
نمونه سوالات دکتری سراسری نیمه متمرکز - 2118-مجموعه مدیریت
نمونه سوالات دکتری سراسری نیمه متمرکز - 2119- حسابداری
نمونه سوالات دکتری سراسری نیمه متمرکز - 2120- علوم کتابداری واطلاع رسانی
نمونه سوالات دکتری سراسری نیمه متمرکز - 2120- مجموعه کارآفرینی
نمونه سوالات دکتری سراسری نیمه متمرکز - 2121- مجموعه فلسفه
نمونه سوالات دکتری سراسری نیمه متمرکز - 2122-فلسفه تعلیم وتربیت
نمونه سوالات دکتری سراسری نیمه متمرکز - 2123-برنامه ریزی درسی
نمونه سوالات دکتری سراسری نیمه متمرکز - 2124-مدیریت آموزشی
نمونه سوالات دکتری سراسری نیمه متمرکز - 2125-روانشناسی تربیتی
نمونه سوالات دکتری سراسری نیمه متمرکز - 2126-تکنولوژی آموزشی
نمونه سوالات دکتری سراسری نیمه متمرکز - 2127-آموزش عالی
نمونه سوالات دکتری سراسری نیمه متمرکز - 2128-روان شناسی و آموزش کودکان استثنایی
نمونه سوالات دکتری سراسری نیمه متمرکز - 2129-برنامه ریزی آموزشی
نمونه سوالات دکتری سراسری نیمه متمرکز - 2130- مجموعه مشاوره و راهنمایی
نمونه سوالات دکتری سراسری نیمه متمرکز - 2131-مجموعه علوم ارتباطات
نمونه سوالات دکتری سراسری نیمه متمرکز - 2132-سنجش واندازه گیری
نمونه سوالات دکتری سراسری نیمه متمرکز - 2133- مجموعه روانشناسی
نمونه سوالات دکتری سراسری نیمه متمرکز - 2134- باستان شناسی
نمونه سوالات دکتری سراسری نیمه متمرکز - 2135-محیط زیست-برنامه ریزی
نمونه سوالات دکتری سراسری نیمه متمرکز - 2136-مجموعه کار آفرینی
نمونه سوالات دکتری سراسری نیمه متمرکز - 2137- آینده پژوهی
نمونه سوالات دکتری سراسری نیمه متمرکز - 2138-الهیات و معارف اسلامی-علوم قران و حدیث
نمونه سوالات دکتری سراسری نیمه متمرکز - 2139-الهیات-فقه و مبانی حقوق اسلامی
نمونه سوالات دکتری سراسری نیمه متمرکز - 2140-الهیات-ادیان و عرفان
نمونه سوالات دکتری سراسری نیمه متمرکز - 2141-الهیات-تاریخ و تمدن ملل اسلامی
نمونه سوالات دکتری سراسری نیمه متمرکز - 2142-الهیات-تصوف و عرفان اسلامی
نمونه سوالات دکتری سراسری نیمه متمرکز - 2143-مجموعه کلام
نمونه سوالات دکتری سراسری نیمه متمرکز - 2144-فقه شافعی
نمونه سوالات دکتری سراسری نیمه متمرکز - 2145-مدیریت قراردادهای بین المللی نفت و گاز
نمونه سوالات دکتری سراسری نیمه متمرکز - 2146-حقوق نفت و گاز
نمونه سوالات دکتری سراسری نیمه متمرکز - 2147-اقتصاد نفت وگاز
نمونه سوالات دکتری سراسری نیمه متمرکز - 3909- مجموعه زمین شناسی
نمونه سوالات دکتری سراسری نیمه متمرکز - 2201-چینه و فسیل شناسی
نمونه سوالات دکتری سراسری نیمه متمرکز - 2202-زمین شناسی نفت
نمونه سوالات دکتری سراسری نیمه متمرکز - 2203-رسوب شناسی-سنگ شناسی رسوبی
نمونه سوالات دکتری سراسری نیمه متمرکز - 2204-آب شناسی
نمونه سوالات دکتری سراسری نیمه متمرکز - 2205- مجموعه شیمی
نمونه سوالات دکتری سراسری نیمه متمرکز - 2206- مجموعه فیزیک
نمونه سوالات دکتری سراسری نیمه متمرکز - 2206-زیست محیطی
نمونه سوالات دکتری سراسری نیمه متمرکز - 2207-ژئو شیمی(زمین شیمی)
نمونه سوالات دکتری سراسری نیمه متمرکز - 3910- مجموعه زیست شناسی
نمونه سوالات دکتری سراسری نیمه متمرکز - 2208-پترولوژی
نمونه سوالات دکتری سراسری نیمه متمرکز - 3911- مجموعه آمار
نمونه سوالات دکتری سراسری نیمه متمرکز - 2209-اقتصادی
نمونه سوالات دکتری سراسری نیمه متمرکز - 2210- مجموعه ریاضی
نمونه سوالات دکتری سراسری نیمه متمرکز - 2210-تکتونیک
نمونه سوالات دکتری سراسری نیمه متمرکز - 2211-شیمی فیزیک
نمونه سوالات دکتری سراسری نیمه متمرکز - 3912- علوم دریایی و اقیانوسی - فیزیک دریا
نمونه سوالات دکتری سراسری نیمه متمرکز - 2212-شیمی الی
نمونه سوالات دکتری سراسری نیمه متمرکز - 2213- نانو فیزیک، علوم فناوری نانو ...
نمونه سوالات دکتری سراسری نیمه متمرکز - 2213-شیمی تجزیه
نمونه سوالات دکتری سراسری نیمه متمرکز - 3913- نانو شیمی
نمونه سوالات دکتری سراسری نیمه متمرکز - 2214-شیمی معدنی
نمونه سوالات دکتری سراسری نیمه متمرکز - 3914- ریز زیست فناوری (نانوبیوتکنولوژی)
نمونه سوالات دکتری سراسری نیمه متمرکز - 2215-شیمی کاربردی
نمونه سوالات دکتری سراسری نیمه متمرکز - 2216-پلیمر
نمونه سوالات دکتری سراسری نیمه متمرکز - 3915- ژئوفیزیک ...
نمونه سوالات دکتری سراسری نیمه متمرکز - 2217-الکترو شیمی
نمونه سوالات دکتری سراسری نیمه متمرکز - 2218-فیتو شیمی
نمونه سوالات دکتری سراسری نیمه متمرکز - 2219- هواشناسی
نمونه سوالات دکتری سراسری نیمه متمرکز - 2220-فیزیولوژی گیاهی
نمونه سوالات دکتری سراسری نیمه متمرکز - 2221-سیستماتیک گیاهی
نمونه سوالات دکتری سراسری نیمه متمرکز - 2222-سلولی و تکوینی گیاهی
نمونه سوالات دکتری سراسری نیمه متمرکز - 2223-فیزیولوژی جانوری
نمونه سوالات دکتری سراسری نیمه متمرکز - 2224-بیوسیستماتیک جانوری
نمونه سوالات دکتری سراسری نیمه متمرکز - 2225-سلولی و تکوینی جانوری
نمونه سوالات دکتری سراسری نیمه متمرکز - 2226-سلولی وملکولی
نمونه سوالات دکتری سراسری نیمه متمرکز - 2227-بیوشیمی
نمونه سوالات دکتری سراسری نیمه متمرکز - 2228-ژنتیک
نمونه سوالات دکتری سراسری نیمه متمرکز - 2229-میکروبیولوژی
نمونه سوالات دکتری سراسری نیمه متمرکز - 2230-بیوفیزیک
نمونه سوالات دکتری سراسری نیمه متمرکز - 2231-زیست فناوری(بیوتکنولوژی)گرایش میکروبی
نمونه سوالات دکتری سراسری نیمه متمرکز - 2232-آمار
نمونه سوالات دکتری سراسری نیمه متمرکز - 2233-ریاضی محض
نمونه سوالات دکتری سراسری نیمه متمرکز - 2234-ریاضی کاربردی
نمونه سوالات دکتری سراسری نیمه متمرکز - 2235-فیزیک دریا
نمونه سوالات دکتری سراسری نیمه متمرکز - 2236-جانوران دریا
نمونه سوالات دکتری سراسری نیمه متمرکز - 2237-مجموع نانو فیزیک
نمونه سوالات دکتری سراسری نیمه متمرکز - 2238-مجموعه فیزیک
نمونه سوالات دکتری سراسری نیمه متمرکز - 2328-مهندسی مکانیک-مهندسی پزشکی-بیومکانیک
نمونه سوالات دکتری سراسری نیمه متمرکز - 2239-فوتونیک
نمونه سوالات دکتری سراسری نیمه متمرکز - 2240-لرزه شناسی
نمونه سوالات دکتری سراسری نیمه متمرکز - 2241-زلزله شناسی
نمونه سوالات دکتری سراسری نیمه متمرکز - 2242-الکترو مغناطیسی
نمونه سوالات دکتری سراسری نیمه متمرکز - 2243-گرانی سنجی
نمونه سوالات دکتری سراسری نیمه متمرکز - 2244-مجموعه نانو شیمی
نمونه سوالات دکتری سراسری نیمه متمرکز - 2245-نانو بیوتکنولوژی(ریز زیست فناوری)
نمونه سوالات دکتری سراسری نیمه متمرکز - 2246- بیوانفورماتیک
نمونه سوالات دکتری سراسری نیمه متمرکز - 2247-علوم کامپیوتر
نمونه سوالات دکتری سراسری نیمه متمرکز - 2248-مجموعه علوم اعصاب شناختی
نمونه سوالات دکتری سراسری نیمه متمرکز - 2301-مهندسی برق-الکترونیک
نمونه سوالات دکتری سراسری نیمه متمرکز - 3916- مجموعه مهندسی شیمی
نمونه سوالات دکتری سراسری نیمه متمرکز - 2302-مهندسی برق-مخابرات-میدان
نمونه سوالات دکتری سراسری نیمه متمرکز - 3917- مهندسی پلیمر - صنایع رنگ
نمونه سوالات دکتری سراسری نیمه متمرکز - 2303-مهندسی برق-مخابرات(سیستم)
نمونه سوالات دکتری سراسری نیمه متمرکز - 2304-مهندسی برق-قدرت
نمونه سوالات دکتری سراسری نیمه متمرکز - 3918- مهندسی نساجی - نساجی
نمونه سوالات دکتری سراسری نیمه متمرکز - 2305-مهندسی برق-کنترل
نمونه سوالات دکتری سراسری نیمه متمرکز - 2306-مهندسی برق-هوش ماشین و رباتیک
نمونه سوالات دکتری سراسری نیمه متمرکز - 2306- مهندسی محیط زیست
نمونه سوالات دکتری سراسری نیمه متمرکز - 2307-مهندسی عمران-سازه
نمونه سوالات دکتری سراسری نیمه متمرکز - 2308-مهندسی عمران-مهندسی زلزله
نمونه سوالات دکتری سراسری نیمه متمرکز - 2309- مجموعه مهندسی معدن
نمونه سوالات دکتری سراسری نیمه متمرکز - 2309-مهندسی عمران-مکانیک خاک و پی
نمونه سوالات دکتری سراسری نیمه متمرکز - 2310- مجموعه مهندسی عمران
نمونه سوالات دکتری سراسری نیمه متمرکز - 2310-مهندسی عمران-سازه های هیدرولیکی
نمونه سوالات دکتری سراسری نیمه متمرکز - 2311- مهندسی عمران-راه و ترابری
نمونه سوالات دکتری سراسری نیمه متمرکز - 2312- مجموعه مهندسی برق
نمونه سوالات دکتری سراسری نیمه متمرکز - 2312-مهندسی عمران-سازه های دریایی
نمونه سوالات دکتری سراسری نیمه متمرکز - 2313- مهندسی هوا - فضا
نمونه سوالات دکتری سراسری نیمه متمرکز - 2313-مهندسی عمران-مهندسی آب
نمونه سوالات دکتری سراسری نیمه متمرکز - 2314-مهندسی عمران-برنامه ریزی حمل ونقل
نمونه سوالات دکتری سراسری نیمه متمرکز - 2315-مهندسی عمران-مدیریت ساخت
نمونه سوالات دکتری سراسری نیمه متمرکز - 2316-مهندسی عمران-محیط زیست
نمونه سوالات دکتری سراسری نیمه متمرکز - 2317- مجموعه مهندسی پزشکی
نمونه سوالات دکتری سراسری نیمه متمرکز - 2317-مهندسی عمران-نقشه برداری-ژئودزی
نمونه سوالات دکتری سراسری نیمه متمرکز - 2318-مهندسی عمران-نقشه برداری-فتوگرامتری
نمونه سوالات دکتری سراسری نیمه متمرکز - 2319-مهندسی عمران-نقشه برداری-سنجش از دور
نمونه سوالات دکتری سراسری نیمه متمرکز - 2320-مهندسی عمران(نقشه برداری-سیستم اطلاعات جغرافیایی
نمونه سوالات دکتری سراسری نیمه متمرکز - 2321-مهندسی مکانیک-ساخت و تولید
نمونه سوالات دکتری سراسری نیمه متمرکز - 2322- مهندسی نفت
نمونه سوالات دکتری سراسری نیمه متمرکز - 2322-مهندسی مکانیک-طراحی کاربردی-دینامیک جامدات
نمونه سوالات دکتری سراسری نیمه متمرکز - 2323-مهندسی مکانیک-طراحی کاربردی(دینامیک-کنترل-ارتعاشات)
نمونه سوالات دکتری سراسری نیمه متمرکز - 2323- مهندسی هسته ای - کاربرد پرتوها
نمونه سوالات دکتری سراسری نیمه متمرکز - 2324- مهندسی هسته ای - راکتور
نمونه سوالات دکتری سراسری نیمه متمرکز - 2324-مهندسی مکانیک-تبدیل انرژی
نمونه سوالات دکتری سراسری نیمه متمرکز - 2325-مهندسی مکانیک-مهندسی خودرو-سیستم های تعلیق-ترمز و فرمان
نمونه سوالات دکتری سراسری نیمه متمرکز - 2335-مهندسی معدن-اکتشاف
نمونه سوالات دکتری سراسری نیمه متمرکز - 2326-مهندسی مکانیک-مهندسی خودرو-قوای محرکه
نمونه سوالات دکتری سراسری نیمه متمرکز - 2326- مهندسی هسته ای - پرتو پزشکی
نمونه سوالات دکتری سراسری نیمه متمرکز - 2327- مهندسی مکانیک-مهندسی خودرو-سازه و بدنه
نمونه سوالات دکتری سراسری نیمه متمرکز - 2328- مهندسی هسته ای - شکافت
نمونه سوالات دکتری سراسری نیمه متمرکز - 2329-مهندسی مکانیک-مهندسی راه آهن- ماشین های ریلی
نمونه سوالات دکتری سراسری نیمه متمرکز - 2330- مهندسی دریا
نمونه سوالات دکتری سراسری نیمه متمرکز - 2331-مهندسی هوافضا-آئرودینامیک
نمونه سوالات دکتری سراسری نیمه متمرکز - 2332-مهندسی هوا فضا-جلو برندگی پیشرفته
نمونه سوالات دکتری سراسری نیمه متمرکز - 2333-مهندسی هوا فضا-سازه های هوایی
نمونه سوالات دکتری سراسری نیمه متمرکز - 2334-مهندسی هوا فضا-مکانیک پرواز و کنترل ماهواره
نمونه سوالات دکتری سراسری نیمه متمرکز - 2336-مهندسی معدن استخراج
نمونه سوالات دکتری سراسری نیمه متمرکز - 2337-مهندسی معدن-فراوری مواد معدنی
نمونه سوالات دکتری سراسری نیمه متمرکز - 2338-مهندسی معدن-مکانیک سنگ
نمونه سوالات دکتری سراسری نیمه متمرکز - 2339- مهندسی پلیمر - صنایع پلیمر
نمونه سوالات دکتری سراسری نیمه متمرکز - 2340-مهندسی پلیمر-فرایندهای پلیمریزاسیون
نمونه سوالات دکتری سراسری نیمه متمرکز - 2341-مهندسی پلیمر-کارشناسی صنایع رنگ
نمونه سوالات دکتری سراسری نیمه متمرکز - 2342-مهندسی پلیمر-کارشناسی رنگ و چاپ
نمونه سوالات دکتری سراسری نیمه متمرکز - 2343-مهندسی محیط زیست-منابع آب
نمونه سوالات دکتری سراسری نیمه متمرکز - 2344-مهندسی محیط زیست-آب و فاضلاب
نمونه سوالات دکتری سراسری نیمه متمرکز - 2345-مهندسی محیط زیست-مواد زائد جامد
نمونه سوالات دکتری سراسری نیمه متمرکز - 2346-مهندسی محیط زیست-آلودگی هوا
نمونه سوالات دکتری سراسری نیمه متمرکز - 2347-مهندسی پزشکی-بیو الکتریک
نمونه سوالات دکتری سراسری نیمه متمرکز - 2348-مهندسی پزشکی-بیو مکانیک
نمونه سوالات دکتری سراسری نیمه متمرکز - 2349-مهندسی پزشکی بیومتریال
نمونه سوالات دکتری سراسری نیمه متمرکز - 2350- مجموعه مهندسی صنایع
نمونه سوالات دکتری سراسری نیمه متمرکز - 2351-مهندسی نفت-نفت و بهره برداری مخازن
نمونه سوالات دکتری سراسری نیمه متمرکز - 2352-مهندسی نفت-اکتشاف
نمونه سوالات دکتری سراسری نیمه متمرکز - 2353-مهندسی نفت-مهندسی مخازن هیدرو کربوری
نمونه سوالات دکتری سراسری نیمه متمرکز - 2354-مهندسی کامپیوتر-نرم افزار
نمونه سوالات دکتری سراسری نیمه متمرکز - 2355-مهندسی کامپیوتر-معماری سیستم های کامپیوتری(سخت افزار)
نمونه سوالات دکتری سراسری نیمه متمرکز - 2356-مهندسی کامپیوتر-هوش مصنوعی
نمونه سوالات دکتری سراسری نیمه متمرکز - 2357-مهندسی کامپیوتر-الگوریتم و محاسبات
نمونه سوالات دکتری سراسری نیمه متمرکز - 2358-مهندسی کامپیوتر-فناوری اطلاعاتit
نمونه سوالات دکتری سراسری نیمه متمرکز - 2359- مهندسی مواد و متالورژی
نمونه سوالات دکتری سراسری نیمه متمرکز - 2360-مهندسی شیمی-تمام گرایشها
نمونه سوالات دکتری سراسری نیمه متمرکز - 2361-مهندسی شیمی-مهندسی پلیمر
نمونه سوالات دکتری سراسری نیمه متمرکز - 2362-مهندسی شیمی-بیوتکنولوژی ومحیط زیست
نمونه سوالات دکتری سراسری نیمه متمرکز - 2364- مهندسی فناوری نانو
نمونه سوالات دکتری سراسری نیمه متمرکز - 2365-مهندسی هسته ای-شکافت،کاربرد پرتوها
نمونه سوالات دکتری سراسری نیمه متمرکز - 2366-مهندسی هسته ایی-شکافت،راکتور
نمونه سوالات دکتری سراسری نیمه متمرکز - 2367-مهندسی هسته ایی-شکافت،پرتوپزشکی
نمونه سوالات دکتری سراسری نیمه متمرکز - 2368-مهندسی هسته ایی-شکافت-چرخه سوخت
نمونه سوالات دکتری سراسری نیمه متمرکز - 2369- مهندسی هسته ای - گداخت
نمونه سوالات دکتری سراسری نیمه متمرکز - 2370-مهندسی نساجی-تکنولوژی نساجی
نمونه سوالات دکتری سراسری نیمه متمرکز - 2371-مهندسی نساجی-شیمی نساجی و علوم الیاف
نمونه سوالات دکتری سراسری نیمه متمرکز - 2372- مهندسی کامپیوترIT
نمونه سوالات دکتری سراسری نیمه متمرکز - 2373-مهندسی سیستم های انرژی
نمونه سوالات دکتری سراسری نیمه متمرکز - 2401- محیط زیست - آلودگی های محیط زیست
نمونه سوالات دکتری سراسری نیمه متمرکز - 2402-بوم شناسی ومدیریت حیات وحش
نمونه سوالات دکتری سراسری نیمه متمرکز - 2403-ارزیابی محیط زیست
نمونه سوالات دکتری سراسری نیمه متمرکز - 2404- مکانیک ماشین های کشاورزی
نمونه سوالات دکتری سراسری نیمه متمرکز - 2404- علوم باغبانی و فضای سبز
نمونه سوالات دکتری سراسری نیمه متمرکز - 2405- مکانیزاسیون کشاورزی
نمونه سوالات دکتری سراسری نیمه متمرکز - 2405- علوم و صنایع غذایی
نمونه سوالات دکتری سراسری نیمه متمرکز - 2406-سبزیکاری-فیزیولوژی واصلاح سبزی
نمونه سوالات دکتری سراسری نیمه متمرکز - 2407- علوم و صنایع چوب و کاغذ
نمونه سوالات دکتری سراسری نیمه متمرکز - 2407-میوه کاری-فیزیولوژی و اصلاح میوه
نمونه سوالات دکتری سراسری نیمه متمرکز - 2408- علوم خاک (خاک شناسی)
نمونه سوالات دکتری سراسری نیمه متمرکز - 2408-گیاهان زینتی
نمونه سوالات دکتری سراسری نیمه متمرکز - 2409- علوم دامی
نمونه سوالات دکتری سراسری نیمه متمرکز - 2409-مجموعه گیاهان دارویی
نمونه سوالات دکتری سراسری نیمه متمرکز - 2410- آبیاری
نمونه سوالات دکتری سراسری نیمه متمرکز - 2410-فیزیولوژی پس از برداشت
نمونه سوالات دکتری سراسری نیمه متمرکز - 2411- هواشناسی کشاورزی
نمونه سوالات دکتری سراسری نیمه متمرکز - 2411-بیوتکنولوژی و ژنتیک ملکولی
نمونه سوالات دکتری سراسری نیمه متمرکز - 2412- مجموعه زراعت و اصلاح نباتات
نمونه سوالات دکتری سراسری نیمه متمرکز - 2412-تکنولوژی مواد غذایی
نمونه سوالات دکتری سراسری نیمه متمرکز - 2413-میکروبیولوژی-بهداشت وبیوتکنولوژی مواد غذایی
نمونه سوالات دکتری سراسری نیمه متمرکز - 2414-شیمی موادغذایی
نمونه سوالات دکتری سراسری نیمه متمرکز - 2415-مهندسی صنایع غذایی
نمونه سوالات دکتری سراسری نیمه متمرکز - 2416-مجموعه اقتصاد کشاورزی
نمونه سوالات دکتری سراسری نیمه متمرکز - 2417-بیولوژی و اناتومی چوب
نمونه سوالات دکتری سراسری نیمه متمرکز - 2417- مجموعه مرتع داری و آبخیزداری
نمونه سوالات دکتری سراسری نیمه متمرکز - 2418-صنایع چوب با فراورده های مرکب چوب
نمونه سوالات دکتری سراسری نیمه متمرکز - 2418- کشاورزی هسته ای
نمونه سوالات دکتری سراسری نیمه متمرکز - 2419-صنایع خمیر وکاغذ
نمونه سوالات دکتری سراسری نیمه متمرکز - 2420-بیولوژی خاک-بیولوژی وبیوتکنولوژی خاک
نمونه سوالات دکتری سراسری نیمه متمرکز - 2421-فیزیک وحفاظت خاک
نمونه سوالات دکتری سراسری نیمه متمرکز - 2422-پیدایش ورده بندی وارزیابی خاک
نمونه سوالات دکتری سراسری نیمه متمرکز - 2423-شیمی وحاصلخیزی خاک
نمونه سوالات دکتری سراسری نیمه متمرکز - 2424-فیزیولوژی دام
نمونه سوالات دکتری سراسری نیمه متمرکز - 2425-تغذیه دام-نشخوار کنندگان-طیور و دام
نمونه سوالات دکتری سراسری نیمه متمرکز - 2426-اصلاح نژاد دام-ژنتیک و اصلاح دام کمی و کیفی
نمونه سوالات دکتری سراسری نیمه متمرکز - 2427-آبیاری و زهکشی-علوم و مهندسی آبیاری
نمونه سوالات دکتری سراسری نیمه متمرکز - 2428-سازه های آبی
نمونه سوالات دکتری سراسری نیمه متمرکز - 2429-منابع آب
نمونه سوالات دکتری سراسری نیمه متمرکز - 2430-هواشناسی کشاورزی
نمونه سوالات دکتری سراسری نیمه متمرکز - 2431-اصلاح نباتات-ژنتیک بیومنری
نمونه سوالات دکتری سراسری نیمه متمرکز - 2432-زراعت-فیزیولوژی گیاهان زراعی،علوم و تکنولوژی بذر
نمونه سوالات دکتری سراسری نیمه متمرکز - 2433-اصلاح نباتات-ژنتیک مولکولی و مهندسی ژنتیک-بیوتکنولوژی کشاورزی- گیاهی
نمونه سوالات دکتری سراسری نیمه متمرکز - 2434-علوم علف های هرز-شناسایی ومبارزه باعلف هرز
نمونه سوالات دکتری سراسری نیمه متمرکز - 2435-مهندسی تولیدات گیاهی
نمونه سوالات دکتری سراسری نیمه متمرکز - 2436-اکولوژی گیاهان زراعی،کشاورزی اکولوژیک،بوم شناسی زراعی
نمونه سوالات دکتری سراسری نیمه متمرکز - 2437- ترویج کشاورزی- آموزش کشاورزی
نمونه سوالات دکتری سراسری نیمه متمرکز - 2438-توسعه روستایی-توسعه کشاورزی
نمونه سوالات دکتری سراسری نیمه متمرکز - 2439-مجموعه حشره شناسی کشاورزی
نمونه سوالات دکتری سراسری نیمه متمرکز - 2440-مجموعه بیماری شناسی گیاهی
نمونه سوالات دکتری سراسری نیمه متمرکز - 2441- جنگلداری و اقتصاد جنگل
نمونه سوالات دکتری سراسری نیمه متمرکز - 2442-جنگل داری و علوم جنگل
نمونه سوالات دکتری سراسری نیمه متمرکز - 2443-جنگل شناسی و اکولوژی جنگل
نمونه سوالات دکتری سراسری نیمه متمرکز - 2444-تکثیر وپرورش
نمونه سوالات دکتری سراسری نیمه متمرکز - 2445-فرآوری محصولات شیلاتی
نمونه سوالات دکتری سراسری نیمه متمرکز - 2446-بوم شناسی آبزیان شیلاتی
نمونه سوالات دکتری سراسری نیمه متمرکز - 2447-تولید و بهره برداری صید
نمونه سوالات دکتری سراسری نیمه متمرکز - 2448-علوم مرتع-مرتعداری
نمونه سوالات دکتری سراسری نیمه متمرکز - 2449-بیابان زدایی
نمونه سوالات دکتری سراسری نیمه متمرکز - 2450-آبخیزداری(علوم مهندسی آبخیزداری)
نمونه سوالات دکتری سراسری نیمه متمرکز - 2451-مجموعه کشاورزی هسته ای
نمونه سوالات دکتری سراسری نیمه متمرکز - 2501- مهندسی و مدیریت ساخت-مدیریت پروژه و ساخت
نمونه سوالات دکتری سراسری نیمه متمرکز - 2502-مجموعه معماری
نمونه سوالات دکتری سراسری نیمه متمرکز - 2502- معماری - معماری اسلامی
نمونه سوالات دکتری سراسری نیمه متمرکز - 2503- مجموعه شهرسازی
نمونه سوالات دکتری سراسری نیمه متمرکز - 2504-پژوهش هنر
نمونه سوالات دکتری سراسری نیمه متمرکز - 2505- مرمت
نمونه سوالات دکتری سراسری نیمه متمرکز - 2505-مرمت آثار و اشیای فرهنگی و تاریخی
نمونه سوالات دکتری سراسری نیمه متمرکز - 2506-مرمت و احیای بناها وبافت های تاریخی
نمونه سوالات دکتری سراسری نیمه متمرکز - 2601- آمار زیستی
نمونه سوالات دکتری سراسری نیمه متمرکز - 2602- آموزش بهداشت
نمونه سوالات دکتری سراسری نیمه متمرکز - 2603- انگل شناسی پزشکی
نمونه سوالات دکتری سراسری نیمه متمرکز - 2604-ایمنی شناسی پزشکی
نمونه سوالات دکتری سراسری نیمه متمرکز - 2605- بیوشیمی بالینی
نمونه سوالات دکتری سراسری نیمه متمرکز - 2606- ژنتیک پزشکی
نمونه سوالات دکتری سراسری نیمه متمرکز - 2607- فیزیوتراپی
نمونه سوالات دکتری سراسری نیمه متمرکز - 2608-فیزیولوژی
نمونه سوالات دکتری سراسری نیمه متمرکز - 2609- فیزیک پزشکی
نمونه سوالات دکتری سراسری نیمه متمرکز - 2610- ویروس شناسی پزشکی
نمونه سوالات دکتری سراسری نیمه متمرکز - 2611- بهداشت باروری
نمونه سوالات دکتری سراسری نیمه متمرکز - 2612- زیست فناوری پزشکی
نمونه سوالات دکتری سراسری نیمه متمرکز - 2613- بهداشت حرفه ای
نمونه سوالات دکتری سراسری نیمه متمرکز - 2614-علوم تشریحی
نمونه سوالات دکتری سراسری نیمه متمرکز - 2615-پرستاری
نمونه سوالات دکتری سراسری نیمه متمرکز - 2616-بهداشت محیط
نمونه سوالات دکتری سراسری نیمه متمرکز - 2617-باکتری شناسی پزشکی
نمونه سوالات دکتری سراسری نیمه متمرکز - 2618-هماتولوژی آزمایشگاه و بانک خون
نمونه سوالات دکتری سراسری نیمه متمرکز - 2619-قارچ شناسی پزشکی
نمونه سوالات دکتری سراسری نیمه متمرکز - 2701- علوم پایه
نمونه سوالات دکتری سراسری نیمه متمرکز - 2702- بهداشت
نمونه سوالات دکتری سراسری نیمه متمرکز - 2702-مامائی وبیماری های تولید مثل دام
نمونه سوالات دکتری سراسری نیمه متمرکز - 2703- پاتوبیولوژی
نمونه سوالات دکتری سراسری نیمه متمرکز - 2703-بیماری های داخلی دامهای کوچک
نمونه سوالات دکتری سراسری نیمه متمرکز - 2704- علوم درمانگاهی
نمونه سوالات دکتری سراسری نیمه متمرکز - 2704-بیماری های داخلی دامهای بزرگ
نمونه سوالات دکتری سراسری نیمه متمرکز - 2705-رادیولوژی دامپزشکی
نمونه سوالات دکتری سراسری نیمه متمرکز - 2706-کلینیکال پاتولوژی دامپزشکی
نمونه سوالات دکتری سراسری نیمه متمرکز - 2707-پاتولوژی دامپزشکی
نمونه سوالات دکتری سراسری نیمه متمرکز - 2708- بهداشت و بیماری های طیور
نمونه سوالات دکتری سراسری نیمه متمرکز - 2709-بیوشیمی
نمونه سوالات دکتری سراسری نیمه متمرکز - 2710- بهداشت آبزیان
نمونه سوالات دکتری سراسری نیمه متمرکز - 2711-بهداشت مواد غذایی
نمونه سوالات دکتری سراسری نیمه متمرکز - 2712-بهداشت خوراک دام
نمونه سوالات دکتری سراسری نیمه متمرکز - 2713-اپید میولوژی
نمونه سوالات دکتری سراسری نیمه متمرکز - 2714-انگل شناسی دامپزشکی
نمونه سوالات دکتری سراسری نیمه متمرکز - 2715-باکتری شناسی
نمونه سوالات دکتری سراسری نیمه متمرکز - 2716-ویروس شناسی
نمونه سوالات دکتری سراسری نیمه متمرکز - 2717-قارچ شناسی
نمونه سوالات دکتری سراسری نیمه متمرکز - 2718-ایمنی شناسی
نمونه سوالات دکتری سراسری نیمه متمرکز - 2719-بیوتکنولوژی-زیست فناوری
نمونه سوالات دکتری سراسری نیمه متمرکز - 2720-فناوری تولید مثل در دامپزشکی
نمونه سوالات دکتری سراسری نیمه متمرکز - 2721-سم شناسی
نمونه سوالات دکتری سراسری نیمه متمرکز - 2722-فارماکولوژی-دامپزشکی
نمونه سوالات دکتری سراسری نیمه متمرکز - 2723- فیزیولوژی
نمونه سوالات دکتری سراسری نیمه متمرکز - 2724-آناتومی وجنین شناسی مقایسه ای دامپزشکی
نمونه سوالات دکتری سراسری نیمه متمرکز - 2725-بافت شناسی دامپزشکی
نمونه سوالات دکتری سراسری نیمه متمرکز - 2801- زبان و ادبیات فارسی
نمونه سوالات دکتری سراسری نیمه متمرکز - 2802- زبان و ادبیات عرب
نمونه سوالات دکتری سراسری نیمه متمرکز - 2803-آموزش زبان فرانسه
نمونه سوالات دکتری سراسری نیمه متمرکز - 2804- ادبیات فرانسه
نمونه سوالات دکتری سراسری نیمه متمرکز - 2805- مجموعه زبان روسی - آموزش
نمونه سوالات دکتری سراسری نیمه متمرکز - 2806- مجموعه زبان آلمانی
نمونه سوالات دکتری سراسری نیمه متمرکز - 2807- آموزش زبان انگلیسی
نمونه سوالات دکتری سراسری نیمه متمرکز - 2808- زبان و ادبیات انگلیسی
نمونه سوالات دکتری سراسری نیمه متمرکز - 2809- زبان انگلیسی-ترجمه
نمونه سوالات دکتری سراسری نیمه متمرکز - 2810- مجموعه زبان شناسی همگانی
نمونه سوالات دکتری سراسری نیمه متمرکز - 2811-فرهنگ وزبانهای باستانی
نمونه سوالات دکتری سراسری نیمه متمرکز - 2901- تربیت بدنی و علوم ورزشی
نمونه سوالات دکتری سراسری نیمه متمرکز - 2901-برنامه ریزی و مدیریت ورزشی
نمونه سوالات دکتری سراسری نیمه متمرکز - 2902-آسیب شناسی ورزشی وحرکات اصلاحی
نمونه سوالات دکتری سراسری نیمه متمرکز - 2903-رشد وتکامل ویادگیری حرکتی
نمونه سوالات دکتری سراسری نیمه متمرکز - 2904-بیو مکانیک ورزشی
نمونه سوالات دکتری سراسری نیمه متمرکز - 2905-فیزیولوژی ورزش
نمونه سوالات دکتری سراسری نیمه متمرکز - 3900- مجموعه تاریخ

ارسال به ایمیل : شماره ذخیره شده برای عضویت در ایمیل
ارسال به ایمیل جدید
ایمیل فقط یک ماه آگهی‌های مرتبط را برای من ارسال کن
ثبت ثبت شد
ایمیل فرستنده
ایمیل گیرنده
پیغام
ثبت ثبت شد
توضیحات بیشتر
ثبت ثبت شد
ارسال به شماره : شماره ذخیره شده برای ارسال پیامک
ارسال به شماره جدید
شماره خود را وارد کنید
+98
ثبت ثبت شد
عزیز، درود!
انتخاب استان در استان در شهر
کرج
انتخاب شهر
همه گروه‌ها
همه گروه‌ها
استخدام
املاک
بخش ویژه دانشجویان
تور
خدمات
خرید و فروش کالا
دیجیتال
صنعت
ماشین و خودرو